fbpx

Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů
Jsem správcem osobních údajů na webu www.vitlibovicky.cz. Určuji, jak budou Vaše osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem. Mé identifikační údaje: Vít Libovický, Naskové 1231/1b, 150 00 Praha 5, RČ 961119/0490 E-mail: libovickyvit@gmail.com
 

Pro které účely, osobní údaje zpracovávám a jak dlouho je uchovávám?

A. Pro marketingové účely

Pro marketing eviduji minimální údaje a to na základě Vašeho souhlasu, který projevíte potvrzením odkazu v e-mailu, případně zaškrtnutím příslušných políček. U některých produktů používám taky Double opt-in (dvojí potvrzení) a to je opatření proto, aby Vás nemohl přihlásit nikdo jiný a jasně a průkazně tak vyjádříte svůj souhlas se zpracováním Vašich údajů.
 

B. Pocházení webu – Cookies

V případě, že užíváte moje produkty a služby nebo brouzdáte po mých webových stránkách, mohu sbírat údaje o návštěvách mých webových stránek a sledovat užívání služeb. Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu a chování na webových stránkách www.vitlibovicky.cz. Tedy jak dlouho jste na stránce byli, z které stránky jste přišli a kdy jste zase odešli. Tyto údaje nejdou přiřadit určitému objektu. Takové informace získávám automatizovaně prostřednictvím cookies, nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož Vám chci poskytovat co nejlepší službu. Vaše údaje budu zpracovávat a evidovat po dobu 26 měsíců. Cookies můžete na svém počítači zakázat.  
Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Pokud jako správce zpracovávám Vaše osobní údaje, máte právo se na mne kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracovávám. Máte-li pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracovávám v souladu se zákonem, můžete mne požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů. Máte právo podat také stížnost u dozorového orgánu, kterým je ÚOOÚ. Vaše údaje získávám pouze na svých webových stránkách, přes formuláře s tlačítkem, kam Vy osobně vyplníte svůj email, případně jméno a přimení.  
Ochrana a zabezpečení vašich údajů
S Vašimi osobními údaji, budu nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou. Pro zpracování osobních údajů užívám automatizované, ale i neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii. Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a míře rizika zneužití. Přijal jsem a budu udržovat technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů a to v celém řetězci, od vložení Vašeho emailu až po vymazání po vypršení souhlasu, nebo doby skladování údajů nutných pro splnění smlouvy, která plyne ze zákona.
Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?
Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací. Jiným subjektům je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností. Ujišťuji Vás, že mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Údaje nepředám ani do jiných zemí EU.  
Prohlášení správce osobních údajů
Prohlašuji, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:
  • Zpracovávám osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu.
  • Nepracuji s citlivými osobními údaji, tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů a biometrické údaje.
  • Splňuji informační povinnost vůči svým odběratelům podle zákona o ochraně osobních údajů.
  • Umožňuji svým odběratelům výkon jejich práv podle zákona o ochraně osobních údajů.
  • Plním veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.
  • Zavazuji se v rozesílce emailů zohlednit jakékoliv změny v evidenci osobních údajů svých odběratelů ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od přijetí informace o změně.
Jak projevíte souhlas se zpracováním vašich údajů
Potvrzení emailu s potvrzovacím odkazem beru jako Váš souhlas s výše uvedenými informacemi. Použitím zaškrtávacího políčka jste si zvolili, jaké informace si přejete odebírat, kdykoliv se to dá změnit, kdykoliv se můžete odhlásit. Zároveň tímto potvrzujete, že je vám víc než 16 let. Tato informační povinnost je platná od 1. 4. 2018.